Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú na jednej strane spoločnosť

L. K. Corp. s. r. o.
Popudinsk
é Močidlany 176
908 61 Popudinsk
é Močidlany
Slovensko

O: 53181727 DIČ : 2121297827

ako Organizátor Podujatí (ďalej len „Organizátor“) a na strane druhej športovec/ športovkyňa ako fyzická osoba zúčastňujúc sa niektorej z virtuálnych alebo reálnych disciplín čiže podujatí (ďalej len „Účastník“), ktoré organizuje.

Ďalej účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

I. Športové podujatie a jeho podmienky účasti a E-shop

Organizátorom športových eventov (ďalej len „Podujatí).

Všeobecné obchodne podmienky sú platné pre všetkých zúčastnených Účastníkov na jednotlivých Podujatiach a to či už reálnych alebo virtuálnych. Organizátor ochotne zabezpečí výklad týchto podmienok na požiadanie.

Na športovom Podujatí ako Účastník sa môže zúčastniť každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach a propozíciách vydaných k jednotlivým Podujatiam, alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom pre daný event, ako aj pre jednotlivé nesúťažné ale aj súťažné športové disciplíny.

Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť osobitné podmienky pre skupiny Účastníkov so špecifickým postavením ako sú napríklad sponzori, elitní športovci, hostia, zástupcovia partnerov a podobne). Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

II. Základné pojmy a ich definícia

 1. Záväzné podmienky (ďalej len „Propozície) – sú informácie a pokyny vydávané Organizátorom Podujatí na web stránke v písomnej forme alebo video forme pri popise Podujatia, ktoré sú záväzné pre splnenie účasti na Podujatí.
 2. E-shop – znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom;
 3. Účastník Eventu (ďalej len „Účastník) – je fyzická osoba alebo skupina osôb, ktorá spĺňa podmienky k účasti do jednotlivých (súťažných alebo nesúťažných) disciplín Podujatí.
 4. Event (ďalej len „Podujatie) – je súťažné ale aj nesúťažné podujatie, ktorý má jasne definované svoje pravidlá a rozlíšiteľné parametre. Tieto parametre sú špecifikovane dĺžkou trate, vyhodnocovaním výsledkov Podujatí, podmienkami účasti Účastníkov ale aj ďalšie informácie ktoré sú nevyhnutné na charakterizáciu Podujatí.
 5. On-line registrácia – je proces prihlásenia Účastníka sa na Podujatia pomocou elektronického prihlasovacieho formulára na web stránke Organizátora. Pri platbe On-line cez prihlasovací formulár na web stránke Organizátora je platba pripísaná okamžite po zaplatení, aj preto využívame len túto možnosť platby.
 6. Objednávka – je záväzný dokument vytvorený medzi Organizátorom Podujatia a Účastníkom Podujatia v procese On-line registrácie, ktorý obsahuje údaje o Účastníkovi, cenu za registráciu vrátane zvolených doplnkových služieb a údaje potrebné k uskutočneniu úhrady za takúto Objednávku.
 7. Prihláška – je elektronický dokument vytvorený po úspešnom vyplnení registrácie a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese On-line registrácie. Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém automaticky ponúkne možnosť platby platobnou kartou.
 8. Štartovné – je finančný poplatok, ktorý je stanovený Organizátorom v Propozíciách každého Podujatia, tento poplatok si uhrádza každý Účastník na bankový účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie. Bez zaplatenia štartovného poplatku je registrácia NEPLATNÁ! Až po zaplatení štartovného v plnej výške Vám bude doručený potvrdzovací mail o úspešnej platbe. Až vtedy sa Účastník považuje za riadne prihláseného a jeho právny vzťah s Organizátorom a účasť na Podujatí je potvrdená (až momentom zaplatenia úplného štartového poplatku v plnej výške určenej Organizátorom v Propozíciách a jeho pripísania na účet organizátora).

V tomto momente účastník spĺňa plnohodnotne všetky právne a formálne náležitosti stanovené Organizátorom Podujatia v Propozíciách. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@virtualchampionship.eu .

 1. Štartovnéa jeho možnosti platenia – Štartovné je možné zaplatiť iba platobnou kartou pri prihlásení sa on-line na Podujatie. V prípade reálnych podujatiach je možne sa prihlásiť na mieste v deň Podujatia (pokiaľ to nie je stanovené v Propozíciách Podujatia inak a pokiaľ nie je naplnený Účastnícky limit).
 2. Variabilný symbol – je automaticky vygenerované číslo systémom, ktoré je následne pridelené Účastníkovi pri On-line registrácii na Podujatie na web stránke Organizátora, zároveň slúžiace na identifikácie úspešnej platby Štartovného.
 3. Akceptácia štartu – je potvrdenie v podobe emailu o splnení podmienok úspešnej On-line registrácie a úspešnej platbe Štartovného poplatku vydané Účastníkovi odoslané Organizátorom.
 4. Prezentácia virtuálnych a reálnych Eventov a Podujatí – je proces, pri ktorých Organizátor oboznámi Účastníkom s pravidlami a Propozíciami konkrétneho Eventu na vopred určenom mieste (platí len pre reálne Podujatia) kde im poskytne ďalšie informácie, v prípade že bolo určene aj materiálne vybavenie definované v Propozíciách pre Účastníkov Podujatí.
 5. Termín štartu na reálnych Podujatiach – termín štartu je uvedený v Propozíciách Podujatí pre jednotlivé disciplíny. Podľa tohto údaja sa bude posudzovať splnenie termínov v osobitných prípadoch podľa týchto Všeobecných podmienok ako sú napríklad žiadosti Účastníka o zmeny vo svojej registrácii a pod.
 6. Termín štartu na virtuálnych Podujatiach – Termín štartu na virtuálnych Podujatiach si určí každý Účastník sám. Podľa svojho svedomia a najlepšieho uváženia, počasia a zdravotného stavu. Ohlásenie neúčasti alebo výmena pretekára: V prípade oznámenia neúčasti na Podujatí zo zdravotných dôvodov, je povinný Účastník doložiť doklad od ošetrujúceho doktora. Následne Organizátor Podujatia navrhne Účastníkovi iné Podujatie prípade po dohode prepísanie On-line registrácie na iného Účastníka.

III. Registrácia na Podujatia

Jediným možný spôsobom pre registráciu na Podujatia je On-line registrácia web stránke Organizátora. On-line registráciou na Podujatie vzniká zmluvný vzťah medzi Organizátorom Podujatia a fyzickou osobou definovanou ako Účastník Podujatia. Súčasťou On-line registrácie na uvedenej web stránke Organizátora je platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“). Po úspešnej On-line registrácií a zaplatený Štartovného poplatku je vygenerovaná elektronická Prihláška Účastníka, ktorá je zo strany Organizátora potvrdená emailom v podobe Akceptácia štartu s faktúrou o zaplatený Štartovného poplatku. Túto Akceptáciu štartu Účastník získa, pokiaľ Prihláška obsahuje všetky povinné údaje, a tie sú v zhode s podmienkami účasti a je v plnej výške uhradené Štartovné za konkrétne Podujatie.

Registrácia priamo v deň Podujatia v mieste Prezentácie je možná, pokiaľ to nie je stanovené v Propozíciách Podujatia inak a pokiaľ nie je naplnený Účastnícky limit (platí len pri reálnom Podujatí).

Organizátor má právo vopred, počas prebiehania On-line registrácie Účastníkov Podujatia, v prípade potreby zmeniť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých disciplínach Podujatí a to z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov. Organizátor ma taktiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia. Taktiež ma Organizátor právo úplného zrušenia Podujatia, v takomto prípade Účastníkovi nevzniká žiadna náhrada škody v podobe vráteného Štartovného poplatku za zrušene Podujatie.

Riadne vyplnené elektronické Prihlášky Účastníkov Podujatí sú zoradené do databáz v poradí, v akom boli Účastníci Podujatia registrovaný.

Každý Účastník ma právo dobrovoľne sa zaregistrovať na ľubovoľný počet Eventov.

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je však na účasť na Eventoch nevyhnutný elektronický písomný súhlas zákonného zástupcu, ktorý je potrebné vyplniť počas vykonania On-line registrácie.

V opačnom prípade registrácia mladistvého je NEPLATNÁ!

IV. Platnosť a akceptovanie prihlášky na Podujatia

Prihláška, ktorá nie je uhradená alebo ktorá nemá uhradené Štartovné v plnej výške, ktorého výška Štartovného poplatku je určená v Propozíciách pre konkrétne Podujatie (uhradením sa rozumie pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet Organizátora) je neúplná. Organizátor ma plné právo takúto Prihlášku NEAKCEPTOVAŤ.

Ďalej má Organizátor plné právo neakceptovať Prihlášku a neumožniť štart na Podujatiach, a to aj v prípade uhradenia Štartovného ak:

a) Účastník uviedol v Prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé alebo nepravdivé údaje.

b) Účastník bol v minulosti na Podujatiach diskvalifikovaný alebo sa správal nevhodným spôsobom, alebo znepríjemňoval iným Účastníkom účasť na Podujatí.

c) Účastník svojim správaním v minulosti preukázateľne konal v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami alebo Propozíciami Podujatí.

V prípade že akéhokoľvek vylúčenia spomenutého a popísaného v bodoch vyššie, Účastníkovi nevzniká žiaden nárok na vrátenie Štartovného poplatku, prípadne inej náhrady škody či už materiálnej alebo finančnej.

V. Prenosnosť údajov v registrácií a podmienky získania medaile

Účasť vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na Podujatia. Organizátor pridelí Účastníkovi jeho jedinečné štartové číslo, toto štartové číslo pridelené Účastníkovi Podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoba/osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané budú okamžite diskvalifikovaný v danom Podujatí a ich účasť na Podujatiach v budúcom období je len na zvážení Organizátora. Pre získanie medaily za danú výzvu je účastník povinný poslať dôkaz svojho úspechu v podobe súboru gpx. alebo fotografiu s aplikácie pripadne fotografia kde je zaznamenaný dátum, prekonaná vzdialenosť a uplynutý čas počas prekonávania Podujatia. Akceptujeme Vám akúkoľvek aktivitu, ktorou absolvujete Podujatie ako beh, cyklistiku, na kolieskových korčuliach, na kolobežke, v prípade deti aj na odrážadle, alebo aj ako dog running, či beh na bežiacom páse a podobne. Akceptujeme akúkoľvek fyzickú aktivitu. V prípade otázok je potrebne kontaktovať Organizátora. Takto nahranú fotku je potrebne odoslať na schválenie Organizátorovi, ktorý po schválení nahratej fotografie označí účastníkovi fotku za schválenú, to znamená, že Účastník úspešne dokončil vybrané Podujatie.

VI. Štartovné, iné platby v e-shope a potvrdenia

Platba štartovného ako aj základné sadzby Štartovného pre jednotlivé Eventy a disciplíny sú určené Organizátorom v Propozíciách Podujatia. Výška Štartovného na Podujatiach závisí od Vami zvolenej disciplíny. Účastník je povinný Štartovné uhradiť v takej výške. K štartovnému môžu byť v procese registrácie pripočítané ďalšie doplnky, pokiaľ si Účastník vyberie v procese On-line registrácie doplnkové služby alebo tovar. V takomto prípade je Účastník povinný hradiť jednou platbou celú vyrátanú sumu. Pri zaplatení Štartovného v inej (rozumej nižšej) výške sumy ako je suma predpísaná v Propozícia Podujatia, považuje Organizátor takúto Prihlášku za neplatnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť. Organizátor neumožňuje jednou platbou možnosť uhradiť štartovné za viacerých Účastníkov Podujatia.

Platba platobnou kartou je jedením spôsobom platby Štartovného počas On-line registrácie Účastníka Podujatí a garantuje mu bezpečnú platbu s minimálnym rizikom omylu (zle zadaný VS, alebo chýbajúce poznámky, zlá výška Štartovného poplatku a podobne) počas platby.

Platba v hotovosti je možná len na reálnych Podujatiach (pokiaľ to nie je stanovené v Propozíciách Podujatia inak a pokiaľ nie je naplnený Účastnícky limit).

Všetky potvrdenia sú generované plne automaticky a automaticky sú odosielané na e-mailové adresy zadané Účastníkom v procese On-line registrácie. Potvrdenie o prihlásení na Podujatie je potvrdením o úspešnej platbe a registrácii Účastníka na Podujatie vo zvolenej disciplíne. Zároveň email obsahuje informácii o zvolenej výzve a prípadne všetkých doplnkových službách a tovaroch, ktoré si Účastník sám objednal v procese registrácie. V prílohe emailu je potvrdenie o prijatej platbe (faktúra- daňový doklad) o zaplatený štartovného na Podujatie, ktorá je generovaná po spárovaní platby s Objednávkou a je automaticky odosielaný na email Účastníka ktorý bol zadaný pri registrácii. Organizátor nemá povinnosť vydávať iné druhy potvrdení na základe individuálnych požiadaviek Účastníkov.

Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením „Objednať s povinnosťou platby“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

 • Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.
 • Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.
 • Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.
 • Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.
 • Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
 • Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.
 • V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
 • V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.
 • Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
 • Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.
 • Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.
 • Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovaciu podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
 • Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.
 • Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.
 • Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Tovare uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto Tovaru.
 • Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.
 • Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

Informácie pre Spotrebiteľa v E-shope

 1. Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.
 2. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.
 3. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.
 4. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.
 5. Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
 6. Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
 7. Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.
 8. Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy.

Reklamačný poriadok pre E-shop

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.
 2. Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 3. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné obtiaže.
 5. Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
 6. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.
 7. Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
 8. Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
 9. V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.
 10. Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.
 11. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
 12. Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.
 13. Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

Alternatívne riešenie sporov v e-shope

 1. Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa – predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v E-shope

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 5. V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.
 6. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 7. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 8. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 9. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 10. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis Tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

VII. Zrušenie Podujatia prípadne jeho presun

V prípade zrušenia Podujatia Organizátor ponúkne Účastníkovi inú alternatívu Podujatia, za zrušene Podujatie, v prípade že Účastník túto ponuku odmietne, Organizátor je povinný Účastníkovi za zrušené alebo presunuté podujatie vrátiť Štartovné. Registrovaný účastník, ktorý sa výzvy nezúčastní, stráca nárok na vrátenie štartovného poplatku. Registrovaný Účastník môže oficiálne požiadať o presun štartu na Podujatie, prípadne na inú osobu. Presun štartovného na iné Podujatie alebo na inú osobu sa posudzuje individuálne. Organizátor nie je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky v Propozíciách Podujatia, možnosť presunu štartu alebo presunu na inú osobu mu automaticky zaniká. Presunom štartovného na inú osobu t.j. nového Účastníka sa presúva aj zaplatené Štartovné ako aj všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky.

VIII. Komunikácia medzi Organizátorom a Účastníkom

Spôsob komunikácie medzi Organizátorom a Účastníkom je primárne prostredníctvom emailu, pripadne sociálnych sieti, ale aj v prípade potreby telefonicky. Organizátor informuje Účastníka o všetkých novinkách, zásadných zmenách Podujatia zasielaním správ na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal pri On-line registrácii.

IX. Bezpečnosť Účastníkov

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Podujatia (platí iba pri reálnych podujatiach) v prípade vážneho nebezpečenstva (extrémny výkyv počasia , nebezpečenstvo ohrozenia alebo a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti), ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť Účastníkov, divákov a členov Organizačných tímov. Organizátor zabezpečí organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na Podujatí pre Účastníkom Podujatia detailne rozpísané v Propozíciách Podujatia a to zrozumiteľným spôsobom Každý Účastník Podujatí je povinný v rámci vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných Účastníkov tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.

Každý Účastník Podujatia je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu Virtual Championship a Usporiadateľov Podujatia počas celej doby trvania Podujatia. Používanie pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo akéhokoľvek technického vybavenia, ktoré môže ohrozovať bezpečnosť Účastníkov a divákov zakázané.

X. Vylúčenie zodpovednosti

V prípade, že je Organizátor nútený z nepredvídateľných dôvodov (počasie, terorizmu, pandémia alebo inej nebezpečné hrozby) ešte pred začiatkom (štartom) Podujatia alebo už v jeho priebehu celé podujatie zrušiť. Je na zodpovednosti každého Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Podujatí. Každý Účastník sa zúčastňuje na Podujatiach dobrovoľne a s vedomím si svojho zdravotného stavu. Každý Účastník Podujatí je povinný si individuálne minimálne zdravotné poistenie, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

XI. Ochrana osobných údajov a s tím súvisiace procesy

Organizátor spracováva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Organizátor prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia podľa Objednávky vystavenej na strane Účastníka a potvrdenej na strane Organizátora, na informovanie Účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci projektu Podujatí.

Podmienky pre spracovávanie osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov Účastníkov sú obsiahnuté tu (doplniť link na informačnú povinnosť).

XII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Odbor výkonu dozoru   

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    

Kontaktujte SOI pomocou formuláru

Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa 7.8.2020 a nahrádzajú ich pôvodné znenie, zároveň tiež platia bez časového obmedzenia. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Všeobecných podmienok v prípade potreby.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

L. K. Corp. s. r. o.
Popudinské Močidlany 176
908 61 Popudinské Močidlany
Slovensko

Email: info@virtualchampionship.eu